• 1,050 CASH

  Bonus 310 CASH, VIP★100 Termasuk

  US$124.99

 • 224,000 GEM

  Bonus 84,000 GEM Termasuk

  US$139.99

 • 78,700 GEM

  Bonus 29,500 GEM Termasuk

  US$48.99

 • 55 CASH

  Bonus 2 CASH, VIP★8 Termasuk

  Event 5 CASH Termasuk

  US$7.99

 • 180 CASH

  Bonus 15 CASH, VIP★25 Termasuk

  Event 15 CASH Termasuk

  US$24.99

 • 305 CASH

  Bonus 30 CASH, VIP★41 Termasuk

  Event 25 CASH Termasuk

  US$40.99

 • 739 CASH

  Bonus 90 CASH, VIP★95 Termasuk

  Event 59 CASH Termasuk

  US$99.99

 • 10,400 GEM

  Bonus 800 GEM, VIP★8 Termasuk

  Event 1,600 GEM Termasuk

  US$7.99

 • 35,000 GEM

  Bonus 5,000 GEM, VIP★25 Termasuk

  Event 5,000 GEM Termasuk

  US$24.99

 • 60,000 GEM

  Bonus 9,333 GEM, VIP★41 Termasuk

  Event 9,000 GEM Termasuk

  US$40.99

 • 147,000 GEM

  Bonus 29,667 GEM, VIP★95 Termasuk

  Event 19,000 GEM Termasuk

  US$99.99