Mahiru no Yoru / Kikkanten (Sasageshina)stickers (2)