Mahiru no Yoru / Kikkanten (Sasageshina) stickers Emoji (2)