GOODMAN (ENG)

ดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุดนี้ได้ที่แอป LINE > แท็บ "หน้าหลัก" > ร้านสติกเกอร์
สติกเกอร์บางชุดอาจจำกัดอุปกรณ์หรือประเทศที่สามารถใช้ได้ หรือมีการกำหนดระยะเวลาใช้งาน

Animated emoji are here!

Combine them, chain them,make spectacular patterns!
There's tons of ways to play with animated emoji.

Check it out