Detail Info

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

หมีพูห์ คัลเลอร์ฟูล

ธีมน่ารักหลากสีสันคัลเลอร์ฟูลจากหมีพูห์ ดูอุ่นใจด้วยลายเส้นนุ่มนวล♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.48 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©Disney