Detail Info

NOS Inc.

FUJIYA Milky

Fujiya's popular candy "Milky" is a cute Theme. Fashionably talk screen with national character Peko and pastel color wrapping paper background.

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

    หากธีมนี้แสดงอย่างไม่ถูกต้อง โปรดอัพเดตธีมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยไปที่ "ตั้งค่า" > "ธีม" > "ธีมของฉัน"

  • V1.38 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©2017 FUJIYA CO.,LTD.

รายงานปัญหา