ประกาศ

ข่าว และประกาศล่าสุดจาก LINE STORE

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก LINE STICKERS จำนวน 100 รางวัลในวันที่ 30 มิ.ย. 60


ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจาก LINE STICKERS 100 รางวัลทุกวัน! ถึงสิ้นเดือน รวม 1,200 รางวัล ง่ายๆ เพียงซื้อสติกเกอร์ 1 เซ็ตในแต่ละวัน
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ (เฉพาะทางสมาร์ทโฟน) >> https://lin.ee/6l0rLlO


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก LINE STICKERS จำนวน 100 รางวัลในวันที่ 30 มิ.ย. 60

Aemvika Nakrit (กระจก LINE Rangers)
Amorn Chueaeoolim (กระจก LINE Rangers)
ARANEE MANUPEERAPHAN (กระจก LINE Rangers)
Nattaya  Oadjuntouk (ร่ม LINE Friends)
Phatcharee  Moraksa (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
Phorpawee K. (ร่ม LINE Friends)
ploypailin sriumdee (ร่ม LINE Friends)
Pornchanok phaekum (กระจก LINE Rangers)
Sahatap Paramacharoenroj (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
Somrutai Rojlertjanya (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
Tanakorn  Boonrong (ร่ม LINE Friends)
Thanyarat Phaengphaeng (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
Vilailuck Vongpom (กระจก LINE Rangers)
Weerayut suksathan (กระจก LINE Rangers)
กนกพร แก้วเจริญ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
กนกวรรณ วงษ์ทรัพย์ทวี (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
กรรณิการ์ เจริญวงศ์ (ร่ม LINE Friends)
กฤตมุข จันทร์หอม (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
กอบพร สุขปาน (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
กัญญาภร รัตนจินดา (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
กานติมา จานะพร (ปากกา LINE Rangers)
กิตติภัฎ ชนะนิธิธรรม (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
เกศินี สายคำมูล (ร่ม LINE Friends)
ขนิษฐา กองชุม (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
คุณธร สุขเรืองวงศ์ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
จันจิรา เข็มคง (กระจก LINE Rangers)
จันทร์ปพา  รุจิวรรณ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
จารุนันท์ ฉัฐประภา (กระจก LINE Rangers)
จินต์จุฑา วรวงศากุล (กระจก LINE Rangers)
จิราวรรณ จันทร (ปากกา LINE Rangers)
จุฑามาส ศรีทอง (ร่ม LINE Friends)
จุฑารัตน์  แซ่ตั้ง (ปากกา LINE Rangers)
ชนะชัย ไชยชะนะ (กระจก LINE Rangers)
ชนิดา เย็นสบาย (กระจก LINE Rangers)
ชนิตา โลหะกมลชัย (กระจก LINE Rangers)
ชนินาถ  สงมหาดไทย (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ชยณัฏฐ์ มีเงิน (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ชุลีกร  มิตีมูลพิทักษ์ (กระจก LINE Rangers)
ฐิติภา งามเถื่อน (ร่ม LINE Friends)
ณัฐกาญจน์แสนสาคร (ร่ม LINE Friends)
ณัฐธิดา แซ่เอี้ยว (ร่ม LINE Friends)
ณัฐศิลป์ ครุฑชูชีพ (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
ณิชากร เชี่ยวชาญธนกิจ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ดนุภัทร พานวงศ์ (ร่ม LINE Friends)
ดวงพร สุนทรนิติธรรม (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
ดุจเดือน โพนทอง (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ทรงกลด บุญเพ็ญ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ธนกร กิริยา (กระจก LINE Rangers)
ธนวัฒน์ ไตรโยธี (ร่ม LINE Friends)
นภาลัย วิริยะเพิ่มพูน (ร่ม LINE Friends)
นางเจริญศรี พรหมพล (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
นาฏนภรณ์ เมธาวรนันท์ชัย (กระจก LINE Rangers)
นิรันดร์ แท่นทอง (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
นุศรา โค้วบุญญะราศรี (กระจก LINE Rangers)
บุญสิตา หาญสูงเนิน (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
เบญจภรณ์ ศรีสังวรณ์ (ร่ม LINE Friends)
ปนัดดา-ภาคกิจ (ร่ม LINE Friends)
ประสงค์ อิทธิวิทูรธรรม (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ปรัชญา หมันทอง (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
ปราณี ขจรประไพพรรณ (กระจก LINE Rangers)
ปวิตรา นาตรีชน (กระจก LINE Rangers)
ปิยะพร ผดุงพันธ์ (หมอน LINE Rangers)
พรพรรณ  ศรีคล้าย (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
พรสุดา แสงกุดเลาะ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
พลอยปภัสร์ ศิลปี (กระจก LINE Rangers)
พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์ (กระจก LINE Rangers)
พิชามญชุ์ เตียวเจริญ (ร่ม LINE Friends)
พิมพ์พนิต พุทธาผา (ปากกา LINE Rangers)
ภัทรา อินทร์บึง (ปากกา LINE Rangers)
ภิญญาพัชร์ วงศ์พัฒนกุลกิจ (กระจก LINE Rangers)
มุทิตา หวานหนุน (ร่ม LINE Friends)
เยาวเรศ พันธุระ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
รัตนาภรณ์  ศรี้เพียร (กระจก LINE Rangers)
ลษิดา อินทัสสกุล (ร่ม LINE Friends)
วรวรรณ ศิริธรรม (ร่ม LINE Friends)
วัชรพงศ์ ไชยชนะ (กระจก LINE Rangers)
วิเชษฐ์ ผดุงมัน (ปากกา LINE Rangers)
วิมลศรี รัชตะชาติ (ร่ม LINE Friends)
วีรยา  นาควารี (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
วีระศักดิ์ เพ็งวิชา (กระจก LINE Rangers)
ศิริพร ทองหยอด (กระจก LINE Rangers)
ศิริวรรณ์ วรรณบูรณ์ (ปากกา LINE Rangers)
สรศักดิ์ มินโมหา (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
สิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์ (กระจก LINE Rangers)
สุชัชชญา ธรรมวณิชย์กุล (หมอน LINE Rangers)
สุทธินารี  การุณยวนิช (กระจก LINE Rangers)
สุธาสินี  ฮาบสุวรรณ (ปากกา LINE Rangers)
สุนิสา อุณหเลขจิตร (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
สุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ (หมอน LINE Rangers)
สุพัตรา  พูลศรี (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
สุมิตรา ผึ้งภูวนนท์ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
สุวรรณา เจตจำนงนุช (ปากกา LINE Rangers)
สุวิดา ศรีรัตนมงคล (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
เสาวลักษณ์ สุวรรณภักดี (กระจก LINE Rangers)
หทัยฉัตร์ ปิ่นกุล (ตุ๊กตาตั้งโชว์ LINE Friends)
อนุวัฒน์ บุญญะการนันท์ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
อภิญญา ยอดปราง (กระจก LINE Rangers)
อรนลิน เสร็จกิจ (แก้วกาแฟ LINE Rangers)
อรรถพร ภักดีเตล็บ (ปากกา LINE Rangers)
อาวุณี อัศวโกวิทกรณ์ (กระจก LINE Rangers)

LINE STORE : http://store.line.me