ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE STORE

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน LINE STORE ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ")

ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ หรือฟีเจอร์ของ LINE STORE (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ LY Corporation ("LYC") แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ผู้ใช้รายต่างๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) 

 

1. คำนิยาม

คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

1.1 "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ

1.2 "บัญชี LINE" หมายถึง บัญชีผู้ใช้ซึ่งส่งไปยังบริการส่งข้อความของ LINE ที่ให้บริการโดย LYC

1.3 "LINE เครดิต" หมายถึง ตราสารการชำระหนี้แบบเติมเงินหรือสิ่งอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ตราสารดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับบริการและเนื้อหาโดยเสียค่าตอบแทนภายในการใช้บริการฯ

1.4 "บัญชี LINE STORE" หมายถึง บัญชีส่วนบุคคลซึ่งออกให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายสำหรับการใช้บริการฯ 

 

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

2.2 ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะสามารถใช้บริการฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้ดังกล่าวใช้บริการฯ ในนามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้งานฉบับนี้ 

 

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

LYC อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในกรณีดังต่อไปนี้

ในกรณีแรก LYC จะประกาศต่อสาธารณชนโดยจะแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LYC หรือบอกกล่าวให้ผู้ใช้ทราบตามวิธีการที่กำหนดโดย LYC ถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เช่นเดียวกับเรื่องที่แก้ไข และวันที่ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้วมีผลบังคับใช้ ในกรณีตาม (2) ข้างล่างนี้ LYC จะประกาศการแก้ไขต่อสาธารณชนล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนวันที่ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้วมีผลบังคับใช้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับในวันที่มีผลบังคับเป็นต้นไป

(1) เมื่อการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ สอดคล้องกับประโยชน์โดยทั่วไปของผู้ใช้ หรือ

(2) เมื่อการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ไม่ใช่การฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของข้อตกลงใดๆ และมีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงความจำเป็นในการแก้ไข มีความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวหลังจากการแก้ไข และตามสถานการณ์อื่นๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนั้น 

 

4. บัญชี

4.1 ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนในบัญชี LINE ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนข้อมูลที่กำหนดโดย LYC พร้อมกับการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation ซึ่งผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมในขณะสร้างบัญชี LINE ย่อมมีผลบังคับใช้แก่การจัดการและการใช้งานอื่นๆ ของบัญชี LINE ด้วย

4.2 LYC ขอสงวนสิทธิในการลบบัญชี LINE STORE ใดๆ ซึ่งไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลากว่า หนึ่ง (1) ปี หรือนานกว่านับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บัญชี

4.3 สิทธิใดๆ ของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ และประวัติการใช้งานอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชี LINE ของผู้ใช้และ/หรือบัญชี LINE STORE ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ทั้งนี้ สิทธิในการใช้บัญชี LINE และ/หรือบัญชี LINE STORE และประวัติการใช้งานของผู้ใช้ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชี LINE และ/หรือบัญชี LINE STORE ของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

4.4 บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน 

 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 LYC ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก

5.2 LYC มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้ ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ให้บริการการชำระเงินและ/หรือตัวแทนเรียกเก็บเงิน เพื่อทำการตรวจสอบการการเข้าถึงข้อมูลของบริการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หาก LYC เห็นสมควรว่าในการตรวจสอบนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ LYC ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเสียก่อน นอกจากนี้ LYC จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเหมาะสมตาม "LY Corporation นโยบายความเป็นส่วนตัว"

5.3 LYC สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใดๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 

6. การให้บริการฯ

6.1 สิทธิ์ใดๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการฯ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในสิทธิบัตร) เป็นของ LYC หรือของผู้ให้อนุญาตที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกของ LYC

6.2 LYC ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมซึ่งปรากฎภายในบริการฯ นี้เท่านั้น

6.3 ถึงแม้บนหน้าจอของบริการฯ จะปรากฎคำว่า “ซื้อ” “ขาย” และเครื่องหมายหรือคำอื่นใด ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับบริการฯ หรือเนื้อหาใดๆ จะไม่โอนให้แก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นตามข้อ 6.2 เท่านั้น

6.4 ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเมื่อใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งซื้อหรือแลกเปลี่ยนด้วย LINE เครดิตในการใช้บริการฯ

6.5 บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับ LINE เครดิต สามารถใช้ในบัญชี LINE ที่มีการเรียกเก็บเงินจาก LINE เครดิตเท่านั้น

6.6 ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

6.7 LYC ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ LYC เห็นสมควร เช่น อายุและการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน

6.8 LYC อาจแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการฯ เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้(1) เมื่อการแก้ไขเนื้อหาของบริการฯ เช่น การเพิ่มฟังก์ชัน หรือการปรับปรุงบริการฯ สอดคล้องกับประโยชน์โดยทั่วไปของผู้ใช้ หรือ(2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากรายการก่อนหน้านี้ เมื่อมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการแก้ไขเนื้อหาของบริการฯ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลังจากการแก้ไข และสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขนั้น

6.9 LYC อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

(2) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน และอื่นๆ

(3) เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)

(4) เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน

(5) เมื่อ LYC เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น 

 

7. ผู้ให้บริการภายนอก

การให้บริการฯ นี้อาจมีเนื้อหาฯ หรือบริการอื่นใดซึ่งให้บริการหรือจัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอก นอกเหนือจาก LYC ในการนี้ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหาฯ และ/หรือการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาฯ หรือบริการฯ ดังกล่าวอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การใช้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดซึ่งผู้ให้บริการภายนอกได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้นๆ 

 

8. LINE เครดิต

8.1 ผู้ใช้จะได้รับ LINE เครดิต โดยวิธีการที่ LYC กำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการฯ การแลกบัตรของขวัญ และช่องทางการซื้อล่วงหน้าอื่น ๆ การเสนอให้เป็นพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการได้รับ LINE เครดิตจะถูกกำหนดโดย LYC และถูกแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LYC

8.2 LINE เครดิตนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นนอกจากที่บริการฯ และเนื้อหาของ LYC กำหนด จำนวน LINE เครดิตที่จำเป็นต่อการรับบริการฯ หรือใช้เพื่อเนื้อหาหรือใช้เพื่อสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันจะถูกกำหนดโดย LYC และถูกแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LYC เมื่อผู้ใช้ทำการการแลกเปลี่ยน LINE เครดิตสำหรับเนื้อหาหรือบริการใดแล้วนั้น กระบวนการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้

8.3 เฉพาะบัญชี LINE STORE ที่รับ LINE เครดิตเท่านั้นที่จะสามารถใช้งาน LINE เครดิตได้

8.4 LINE เครดิตนั้นจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลใช้บังคับหากมีกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องคืนเงิน ในกรณีดังกล่าว LYC จะดำเนินการคืนเงินตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ของ LYC ฯลฯ ตามที่กำหนด 

 

9. บริการสมัครสมาชิก

9.1 ผู้ใช้อาจได้รับบริการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมหรือได้รับบริการฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ LYC ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าบริการบางส่วนเพื่อใช้งานเนื้อหาของ LYC ภายในระยะเวลาที่กำหนด (“บริการสมัครสมาชิกฯ”) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการสมัครสมาชิกฯ วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ซึ่งถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็ปไซต์ของ LYC

9.2 ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกการให้บริการดังกล่าวก่อนระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด การกระทำดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งาน และไม่สามารถยกเลิกการซื้อบริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลใช้บังคับหากมีกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าไม่สามารถทำได้ ในกรณีนี้ LYC จะดำเนินการคืนเงินตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ของ LYC ฯลฯ ตามที่กำหนด

9.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาในการให้บริการสมัครสมาชิกฯ ของท่านอาจได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการสมัครสมาชิกฯ ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ LYC กำหนด 

 

10. ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ LYC กำหนด

10.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

10.2 การกระทำที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

10.3 การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ LYC และ/หรือบุคคลที่สาม

10.4 การกระทำที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารของเด็กหรือเยาวชนหรือการทารุณกรรมเด็ก การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใดๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจเป็นต้น

10.5 การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ LYC และ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

10.6 การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ นอกเสียจากที่ LYC กำหนดไว้

10.7 การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก LYC) การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร การกระทำที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบปะหรือนัดออกเดทกับบุคคลแปลกหน้าเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ การกระทำที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่นๆ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการฯ

10.8 การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม

10.9 การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

10.10 การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (bots) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของ LYC หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้

10.11 การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่อาจหาเหตุผลได้หรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

10.12 การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ถึงข้อ 10.11 ข้างต้น

10.13 การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 10.1 ถึงข้อ 10.12 ที่ LYC เห็นว่าไม่เหมาะสม 

 

11. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

11.1 ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ ภายใต้ความรับชอบของตนเอง 

11.2 LYC อาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชี LINE STORE หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ LYC (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ LYC พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม

(2) ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว

(3) ผู้ใช้ทำให้ LYC เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื่นฟูกิจการ หรืออยู่ในการริเริ่มของกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ LYC เห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้

(5) LYC สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ LYC เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ (1) ถึงข้อ (4) ข้างต้น11.3 หาก LYC ได้รับความเสียหายเนื่องจากการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ LYC ทันทีที่ LYC ร้องขอ 

 

12. ไม่รับประกันความเสียหาย

LYC จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหา) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงว่าบริการฯ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใดๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ LYC ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ (รวมถึงเนื้อหา) ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

13. ข้อจำกัดความรับผิดของ LYC

13.1 LYC จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการฯ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ LYC อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาให้บริการฯ ระหว่างผู้ใช้และ LYC เป็นสัญญาผู้บริโภคซึ่งอยู่ใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น (“สัญญาผู้บริโภคฯ”) LYC ต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อเฉพาะส่วนของ LYC (ไม่รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือการละเมิดในขอบเขตดังต่อไปนี้ (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

13.2 ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ LYC LYC มีหน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการละเมิดนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้ (A) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา (ค่าเสียประโยชน์และค่าเสียหายพิเศษอื่นๆ เป็นต้น) และ (B) ค่าธรรมเนียมการใช้งานสูงสุดซึ่งได้จากการใช้บริการโดยมีค่าตอบแทนสำหรับในเดือนที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับหาก สัญญาระหว่างผู้ใช้ดังกล่าวกับ LYC เป็นสัญญาผู้บริโภคฯ 

 

14. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ LYC เกี่ยวกับการให้บริการฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น) ข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่นนอกจากข้อบังคับดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ 

 

15. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

15.1 สำหรับการแจ้งเตือนจาก LYC ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ LYC อาจใช้วิธีการที่ LYC เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการฯหรือเว็บไซต์ของ LYC เอง

15.2 สำหรับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ต่อ LYC เกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามสำหรับลูกค้าที่อยู่ในระบบการให้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ซึ่ง LYC เป็นผู้ดำเนินงานหรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่ LYC กำหนด 

 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในกรณีที่ LYC ได้จัดหาคำแปลฉบับภาษาญี่ปุ่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้ ("ฉบับภาษาญี่ปุ่น") ให้ฉบับภาษาญี่ปุ่นมีผลใช้บังคับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ LYC ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับแปลอื่นเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด บทบัญญัติในฉบับภาษาญี่ปุ่นจะมีผลบังคับเหนือฉบับแปลอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายญี่ปุ่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวพันกับการบริการฯ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และ LYC ที่เกี่ยวกับบริการฯ จะถูกตัดสินและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลกรุงโตเกียว 

 

จบ

 


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม 2566