บริษัท กิตติ รุจิเรกานุสรณ์ จำกัด สติกเกอร์ 30 รายการ