Animation only icon

บราวน์&โคนี่☆หัวใจเลิฟๆ

กรุณาดาวน์โหลด จากแอพ LINE โดยไปที่ “อื่น” > ร้านค้าสติกเกอร์
สติกเกอร์บางส่วน อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นกับระยะ
เวลา,ระบบปฏิบัติการ OS ตลอดจนประเทศที่ให้บริการ