WALL-E

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีม WALL-E จากดิสนีย์และพิกซาร์ เปลี่ยนหน้าจอแชทของคุณให้เป็นโลกแห่งเรื่องราวระหว่าง WALL-E และ EVE กันเถอะ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.12 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB