Detail Info

TOEI ANIMATION

ดราก้อนบอล ภาคเด็ก

กลับไปสู่ดราก้อนบอลในยุคแรกที่โกคูและเพื่อนๆ ยังเป็นเด็กน้อยด้วยธีมน่ารักชุดนี้ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.30 / ไม่มีวันหมดอายุ

©B/S・F・T ©B.S./S.,T.A.