Sentimental Circus.: Kagee no Alice

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Sentimental Circus. ชุดที่ 3 ในธีม "เงากวักมือเรียกของอลิส" เรียบเก๋ด้วยดีไซน์สีเบจและน้ำเงิน♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V2.00 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB