คื อ ลื อ
Premium

    คื อ ลื อ

    สุรตั๊ก

    ถึง ส ติ ก เ ก อ ร์ จ ะ มี ข้ อ ค ว า ม ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม แ ต่ เ ร า เ ป็ น สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร แ บ่ ง ปั น ค นั บ จั ด ม า ดิ้ เ อ า ที่ เ บิ้ ม ๆ น่ ะ

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright © by SURATUCK, All rights reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง